Algemene voorwaarden

Privacy en Disclaimer

Inhoud

t-groep NVbesteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan t-groep niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer t-groep verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal t-groep onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is t-groep niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikt maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat t-groep geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. t-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht

© t-groep, 2002. t-groep geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

T-Groep gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle natuurlijke personen. T-Groep verbindt zich ertoe om bij de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen strikt alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

De persoonsgegevens worden verwerkt door T-Groep NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer (BTW BE) 0478.971.449, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 120. T-Groep verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Op onze websites (t-interim, t-zorg, t-dienstencheques, t-office, Amplo, Ascento, IPMT) kan je de volledige privacy policy raadplegen. Deze policy beschrijft welke persoonsgegevens T-Groep verwerkt, op welke basis, waarom zij worden verwerkt en hoe zij worden beschermd. De policy bevat en beschrijft ook de rechten van de natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en de regels omtrent de onderlinge gegevensuitwisseling.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van t-interim, Ascento, t-groep) zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de t-groep-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Mechelse rechtbanken bevoegd.